www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 15: Kødbyen

BESKRIVELSE OG FORMÅL
Både Vesterbro Lokaludvalg og mange af Kødbyens lejere mener, at det er nødvendigt at udforme en helhedsplan for hele Kødbyen. Lokaludvalget mener imidlertid, at en sådan helhedsplan må tage højde for den omfattende jordforurening under Kødbyen.

I 1991 blev Hvide og Grå Kødby tinglyst som kemikalieaffaldsdepot på grund af den omfattende forurening i undergrunden efter Vestre Gasværk. I forbindelse med etablering af metrobyggepladsen blev det konstateret, at den tunge forurening med svært nedbrydelige rester fra gasværkets produktion, havde spredt sig med grundvandet, så der nu også er forurenet under Halmtorvet. Derfor blev byggepladsen flyttet af hensyn til arbejdernes sikkerhed. Jord- og grundvandsforureningen i Kødbyen har endvidere indflydelse på bygningernes indeklima.

Før der kan skabes en helhedsplan for Kødbyen, skal det derfor afklares, hvilke konsekvenser forureningen har for aktiviteterne i Kødbyen, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe forureningsproblemet.

Derudover bør nuværende og fremtidige lejere ligeledes gives oplysninger om forureningen og om de begrænsninger, det måtte sætte for eventuelle udbygningsmuligheder.

Når det er afklaret, præcist hvilke konsekvenser der må tages af forureningen, og rammerne for mulige aktiviteter i Kødbyen dermed er sat, kan arbejdet med helhedsplanen for Kødbyens aktiviteter, bygninger og byrum tage fat.

Lokaludvalget mener, at den skal udarbejdes i et tæt samarbejde mellem Lokaludvalget, lejere, naboer og forvaltninger, og at den skal tage højde for følgende forhold:

 • Hvilke typer af erhverv man ønsker i området
 • Hvordan Kødbyen kan gøres mere bæredygtig
 • At Kødbyen er en del af byens trafikale infrastruktur.

Lokaludvalget mener endvidere, at køleanlægget i Hvide Kødby bør omlægges således, at det fremover ikke længere er baseret på den giftige og ætsende gasart ammoniak.

Københavns Kommune arbejder pt. med en løsning, som kan indebære, at det centrale ammoniakanlæg bibeholdes, men modificeres, så ammoniakken trækkes tilbage til tunnellerne og ud af de enkelte lejemål. Det vil derefter være et ufarligt glykolbaseret kølemiddel, der kommer ud i rør til lejemålene.

Vesterbro Lokaludvalg ønsker i stedet en fuldstændig udskiftning af den farlige ammoniak med glykol-baseret kølemiddel, så der fremover heller ikke vil være risiko for ammoniakudslip fra den centrale del af køleanlægget.

Lokaludvalget ønsker som udgangspunkt at bevare og udvikle Kødbyen som et område, hvor gamle erhverv bevares, mens nye kommer til, og at gøre Kødbyen mere bæredygtig med hensyn til trafik, energi og vand.

Såfremt det kan forenes med forureningens konsekvenser, ønsker Vesterbro Lokaludvalg således at bevare og udvikle Kødbyens helt særlige stemning, som i høj grad skyldes, at der er mange forskellige erhverv. Det er derfor vigtigt at sikre, at der også fremover både er plads til slagterierhvervene, restauratørerne, de kreative erhverv og så videre.

Ud over udfordringerne med jordforurening og køleanlæg, har mange af Kødbyens bygninger et stort vedligeholdelsesefterslæb og er ikke bygget til alle de forskellige typer af erhverv, som nu er rykket ind.

Det betyder dels, at det er dyrt for en ny virksomhed at sætte et lejemål i stand, så det passer til dem, dels at der går alt for meget varme og vand til spilde i bygningerne. Det er både dyrt og miljøbelastende, og det ønsker Lokaludvalget, at der rettes op på.

En gruppe af Kødbyens lejere har udarbejdet en plan for en grønnere Kødby, som bør danne inspiration for arbejdet med at renovere bygningerne og tilføre Kødbyen vedvarende energikilder.

Det er vigtigt at tænke Den Hvide Kødby som en del af byens infrastruktur. For at undgå for meget tung trafik i de københavnske gader ønsker Lokaludvalget, at de store lastbiler skal køre via en tvangsrute på Vasbygade. Varerne skal omlastes i Kødbyen og fragtes videre ud i byen via mindre køretøjer. Det er derfor vigtigt, at der fortsat er plads til omlastning af varer i Kødbyen.

Med dette projektforslag ønsker Lokaludvalget:

 • Problemerne med forureningen efter gasværket skal undersøges til bunds og afhjælpes efter internationale standarder.
 • Ammoniakanlægget bør erstattes af et anlæg udelukkende baseret på glykol.
 • Der skal udarbejdes en helhedsplan for Kødbyens erhvervssammensætning, brug af byrum, renovering af bygninger og trafikale forhold.

Formålet med projektet er:

 • at mindske miljørisici og -farer ved anvendelse af Kødbyen
 • at bevare og udvikle Kødbyen som et område, hvor gamle erhverv bevares, mens nye kommer til
 • at gøre Kødbyen bæredygtig med hensyn til transport, energi og vand.

Projektet understøtter kommuneplanens vision om bedre fysiske rammer i erhvervsområder, energirenovering af bygninger, fremme af CO2-neutral energiforsyning, grøn mobilitet og mere byliv.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER
Projektet hænger sammen med Strategi for den Hvide Kødby, som også dækker den Grå Kødby og er en startredegørelse for en kommende lokalplan for området 2012-2013.

REALISERING AF PROJEKTET
Der bør straks tages hånd om problematikkerne vedrørende jordforurening og ammoniakanlæg. Resten af de ønskede tiltag skal konkretiseres som et led i en helhedsplan. Helhedsplanen udarbejdes i et samarbejde mellem Kødbyens lejere, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Ejendomme, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Lokaludvalget og Kødbyens naboer.

ØKONOMI
Det har ikke været muligt for forvaltningen at udarbejde et økonomisk overslag på projektets omkostninger.

1 kommentar

 1. Ole Lindaa says:

  Sådanne anlæg installerede jeg for snart 15 år siden i Kødbyen. Kan næppe kalde det en nyhed 🙂

Skriv en kommentar