www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 13: Istedgade

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at øge sikkerheden og trygheden for bløde trafikanter og folk, der opholder sig i Istedgade. Samtidig skal der skabes mere plads til strøggadefunktioner, byrumsinventar, vareudstilling og udeservering. Omlægningen af gaden skal udføres med fokus på klimatilpasning for at sikre Istedgade mod oversvømmelse i forbindelse med skybrud.

Istedgade er Vesterbros centrale, lokale handelsgade. Den summer af liv og har et rigt udbud af mange forskellige slags mindre butikker, cafeer, madsteder, servicebutikker m.v.

Til gengæld betyder smalle fortove, dårlige krydsningsforhold og problemer med at overskue trafikken, at trafiksikkerheden ikke er god nok for de bløde trafikanter, som udgør størstedelen af de mennesker, der bruger og opholder sig i gaden. Det betyder også, at der ikke er mange muligheder for at udvikle byrummet i retning mod mere ophold i gaden. Samtidig danner dele af Istedgade de laveste punkter i bydelen, hvilket har resulteret i oversvømmelser ved kraftige regnskyl.

Vesterbro Lokaludvalg ønsker en tryg, levende og klimatilpasset Istedgade, hvilket kan opnås ved at sammenkoble og gennemføre to allerede eksisterende forslag til udformning af gaden og områderne omkring den: ”Bedre forhold for cyklister i Istedgade” og ”Vesterbro goes liquid”.

”Bedre forhold for cyklister i Istedgade” er udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen med udgangspunkt i Vesterbro Lokaludvalgs arbejde med forslag til gadens udformning.

Forslaget vil bevare og styrke Istedgades funktion gennem bl.a.:

  • Fremskudte busperroner
  • Vejledende hastighed på 30 km/t.
  • Trafiksikre krydsningspunkter for fodgængere
  • Skabelse af tryggere skole- og institutionsveje
  • Mulighed for ophold i byrummet og plads til byrumsinventar.

Eftersom der i løbet af 2013 indrettes et permanent stofindtagelsesrum i Mændenes Hjem, ønsker Lokaludvalget yderligere, at der kommer bredere fortove foran hjemmet. Det vil give en mere tryg passage forbi bygningen til gavn for både stofbrugere, beboere og andre brugere af byen.

”Vesterbro goes liquid” er et forslag til en overordnet strategi for håndtering af regnvand i Istedgade og de omkringliggende gader.

Strategien indeholder følgende hovedelementer:

Der skabes et system af åbne og lukkede kanaler og render i gaderne syd, vest og øst for Istedgade. Denne ’blå nerve’ skal tage imod tag-regnvand, der ellers vil belaste kloakkerne og løbe ned mod Istedgade, som ligger lavere end de omkringliggende gader. Den åbne kanal følger Sønder Boulevard, mens de andre gader vil få kanaler under cykelstierne (se kort).

Noget af vandet ledes til Enghaveparken, hvor det renses og bruges til rekreative og undervisningsmæssige formål, mens resten ledes væk fra Vesterbro via kanaler under baneterrænet.

Istedgades to lavest liggende punkter sikres yderligere ved at gøre det muligt at opstuve vand midlertidigt på vejbanen, og med vejbede, som forsinker vandets vej til kloak. Dette vil også give gaden et grønnere præg og en behageligere luft.

Det skal sikres, at de konkrete tiltag udføres på en måde, så Vesterbros gader stadig vil være tilgængelige for f.eks. kørestolsbrugere.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om bedre fysiske rammer for virksomheder, mere byliv med aktive mødesteder, ophold og bevægelse, en inkluderende og tryg storby, klimatilpasning, samt mere grønt i byen.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet er i overensstemmelse med Københavns Kommunes strategier for Istedgade som strøggade. ”Bedre forhold for cyklister i Istedgade” er således godkendt af Borgerrepræsentationen, og i budget 2013 er der afsat midler til to etaper.

Projektet hænger sammen med Områdefornyelsens arbejde med byrum på Vesterbro samt med renoveringen af Maria Kirkeplads og visionerne i Vesterbro Trafi k- og Byrumsplan. Det understøtter endvidere København Kommunes cykelstrategi og arbejde med at klimatilpasse byen.

I bydelsplanen spiller projektet sammen med ”Sikker skolevej og ny plads på Gasværksvej”, ”Helhedsplan for byrummet foran Hovedbanen”, samt ”Otto Busses Vej”.

REALISERING AF PROJEKTET

Teknik- og Miljøforvaltningen indarbejder forslag til regnvandshåndtering i projektet ”Bedre forhold for cyklister i Istedgade”. I samarbejde med Vesterbro Lokaludvalg, Københavns Energi og Områdefornyelsen, arbejdes der på en konkretisering af strategien i ”Vesterbro gores liquid”.

Vesterbros borgere og erhvervsdrivende skal involveres i den konkrete udformning af byrummene, og løsningerne på håndtering af regnvand i gaderne bør få et legende og æstetisk præg.

Projektet udføres i etaper, hvis rækkefølge afhænger af den endelige udformning af projektet og andre arbejder i bydelen.

ØKONOMI

  • Anlæg af ”Bedre forhold for cyklister i Istedgade”: 35.200.000 kr. i 2010-priser
  • Vejbede, der håndterer tagvandet fra de flader, der vender ud mod Istedgade og ca. 25 meter op i enkelte af de tilstødende gader: 18.000.000 kr.
  • Kanalsystemet, den blå nerve: 12.000.000 kr.
  • Årlige driftsomkostninger efter anlæg af 1. etape af Istedgade: 182.000 kr.

Der er endnu ingen beregninger på øvrige udgifter til projektet.

Skriv en kommentar