www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 11: Samarbejde på skoleområdet

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Klasserne på de yngste årgange på Vesterbros skoler er fyldt til bristepunktet, og det har de været i fl ere år. Der er blevet bygget ud på Vesterbro Ny Skole og Tove Ditlevsens Skole, men det er der ikke mulighed for på Gasværksvejens og Oehlenschlægersgades Skole, og presset er stadig stort. Lokaludvalget er løbende i dialog med forvaltningen om, hvorvidt der er behov for en ny skole til børnene på indre Vesterbro, og foreløbig henviser forvaltningen til, at behovet de kommende år vil være dækket af de nye, ekstra spor på de to store skoler, af høje klassekvotienter og af formodentligt kommende klassesammenlægninger på grund af frafald fra klasserne.

I skoleprognosen for 2012-2022 fremgår det således, at frafaldet af elever mellem 0. og 1. klassetrin som regel er så stort, at det vil reducere bydelens behov med 2-3 spor. Der udover regner man med, at den største yderligere tilvækst i antallet af skolebørn vil ske på Havneholmen og på Enghave Brygge, som resultat af de kommende års intensive byudvikling i disse områder. Derfor forventer man, at en eventuel ny skole skal placeres i et af disse områder.

Gennem de seneste ti år er gennemsnitligt 22 % af bydelens børn blevet indskrevet på privatskoler. Ser man på, hvorfor indskrivningsforældre fravælger den lokale folkeskole, er det tydeligt, at bekymringen over store skoler og især over høje klassekvotienter og fornemmelsen af, at skolerne er overfyldte, fylder meget i forældrenes bevidsthed. De bekymringer tager Lokaludvalget alvorligt. Lokaludvalget ønsker, at så mange som muligt vælger den lokale folkeskole, fordi folkeskolen bidrager positivt til bydelens sammenhængskraft og socialisering.

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at deltage aktivt i udviklingen af den lokale folkeskole, og ønsker derfor et formaliseret samarbejde mellem bydelens skolebestyrelser og skoleledere, fagforvaltningen, udvalget selv og andre relevante parter.

Nogle af de elementer, Lokaludvalget ønsker, at der arbejdes med er:

 • Nøje opfølgning på behovsprognoser og kapacitet
  Undersøgelser af årsager til frafald fra folkeskolerne. Befolkningsstatistikker viser, at den gennemsnitlige fraflytning af børn i alderen seks-otte år er på under 30 børn om året. Det skal undersøges, om frafaldet fra bydelens folkeskoler er større end fraflytningen, og hvis det er tilfældet, skal det undersøges, hvorfor børnene flyttes fra skolerne
 • Kampagne for valg af den lokale folkeskole.
  Optimal udnyttelse af eksisterende kapaciteter og ressourcer. Det bør undersøges, om der er mulighed for at skoler og institutioner kan have glæde af lettere adgang til at bruge hinandens faciliteter. Samtidig kan skolerne indbyrdes tænke i fagligt samarbejde på tværs, f.eks. med henblik på at samle større børn på tværs af skoler til undervisning i ’smalle’ fag
 • Samlet lektiecafé-indsats i bydelen.
  Der eksisterer forskellige tilbud om lektiehjælp i bydelen. Skolernes bør bestrides af uddannede lærere, mens andre typer af tilbud gør brug af pædagoger eller frivillige. Et overblik over blandt andet tilbud og målgrupper kan danne fundamentet for en synergieffekt og måske på sigt også tilbud om lektiecafeer med fokus på bestemte fag
 • Løbende evaluering af, hvordan det går med modersmålsundervisningen, antimobningsarbejdet m.v. i bydelen.

Projektet understøtter kommuneplanens vision om “plads til byens børn” og om at højne københavnernes uddannelsesniveau.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet hænger sammen med bydelsplanprojektet Flere og nye klubtilbud.

REALISERING AF PROJEKTET

Lokaludvalget ønsker, at Københavns Kommune sætter ressourcer af til at frikøbe nøglepersoner fra bydelens skoler og Børne- og Ungdomsforvaltningen, så de har den fornødne tid til at mødes hver anden måned og til at foretage diverse evalueringer, opsamlinger m.v.

Udvalget vil gerne være initiativtager og tovholder for projektet. Undersøgelsen af årsager til frafald fra folkeskolerne kan udføres uafhængigt af dette forum, men resultatet vil selvfølgelig være relevant for dets arbejde.

ØKONOMI

 • Driftsomkostninger: 640.000 kr. over en 4-årig periode

De fordeler sig som følger:

 • Frikøb af fire skolefolk og to forvaltningsfolk 5 timer om måneden: 440.000 kr.
 • Undersøgelse af årsager til frafald: 100.000 kr.
 • Kampagne for de lokale folkeskoler: 100.000 kr.

Skriv en kommentar