www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 9: Havneholmen og Enghave Brygge

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at sikre Vesterbros borgere adgang til rekreative områder og aktiviteter ved vandkanten, skabe attraktive sammenhængende byrum og sikre, at det er nemt, hyggeligt og rart at cykle og gå langs hele havneområdet.

Der skal være bedre og flere muligheder for rekreation, ophold og leg i bydelens havneområder.

Det vil løse problemet med, at Vestebro mangler rekreative områder og det vil binde Havneholmen og Enghave Brygge sammen med resten af Vesterbro.

Den planlagte Kalvebod Bølge tilfører ikke Vesterbros borgere rekreative muligheder, fordi den placeres for langt fra Vesterbros boligområder. Havnebadet på Kalvebod Brygge inviterer heller ikke til ophold, fordi det er placeret ved en gennemgangszone og ligger i skygge af både kontorbygninger og Fisketorvet. Lokaludvalget ønsker derfor, at der i stedet etableres et havnebad på Havneholmen, hvilket udvalget er blevet stillet i udsigt i forbindelse med udviklingen af området. Dengang blev der udarbejdet en skitse i samarbejde med SKANSKA, der ejer havneholmen. Skitsen illustrerer ideen om en lagune med sandstrand og springbassin, og Lokaludvalget ønsker, at der arbejdes videre med dette forslag.

Enghave Brygge står for at skulle byudvikles, og Lokaludvalget mener, at det er vigtigt, at det bliver et spændende byområde, hvor nærheden til vandet udnyttes og hvor der er plads til eksperimenter med byrummene, f.eks. inspireret af Flydende Bys aktiviteter i området. I lokalplanforslag for Enghave Brygge indgår et areal, der kan udvikles til offentlig park, såfremt H.C. Ørstedsværkets olietanke nedlægges. Der kan f.eks. anlægges en Vesterbro Lokaludvalg vandoplevelsepark, der formidler viden om vand som energi og
ressource.

Lokaludvalget mener, at udviklingen af området skal ske i dialog med naboerne og bydelens borgere. Det bør ske i form af f.eks. idékonkurrencer og andre inddragende aktiviteter.

Det skal blandt andet sikres, at området bliver åbnet op og adgangen til og fra det øvrige Vesterbro forbedres, og at der etableres rekreative arealer, så Vesterbros borgere kan få et grønt åndehul, som ligger ned til vandet i god afstand fra Kalvebod Brygges hoteller, Fisketorvet og Vasbygades larm.

Vesterbros borgere bruger allerede Enghave Brygges store, ubebyggede områder som mål for gåture. Særligt ”Grafittimuren” er elsket af borgerne, og både den og muligheden for grafittimaling bør bevares i fremtidig byudvikling.

Allerede nu bør der etableres midlertidige grønne områder med mulighed for fysiske aktiviteter samt videreudvikles på det område, hvor graffi tikunstnere udfolder sig. Disse midlertidige arealer vil give bydelen rekreative områder inden for kort tid og vil sikre liv på Enghave Brygge fra begyndelsen af byudviklingen.

Udover projekterne på Havneholmen og Enghave Brygge, mener Lokaludvalget, at der er brug for en nytænkning af Kalvebod Brygge, hvor der skal skabes mulighed for liv og aktiviteter.

Havnen bør derudover udnyttes til transport, f.eks. i forbindelse med bortskaffelse af jord fra de store byggeprojekter som Carlsberg og MetroCityringen. Det vil aflaste vejene og mindske den tunge trafik.

Til sammen vil en mere intensiv udnyttelse af havnen og havnefronten være med til at skabe byrum med variation og liv, samt mindske forurening og skåne Vesterbro for yderligere trafik.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om sikring af attraktiv adgang til nye fritidsaktiviteter, god forbindelse mellem by og havnefront, understøttelse af brugen af havnen til fritidsformål, mere byliv med aktive mødesteder, ophold og bevægelse, flere storbyhaver og mere grønt i byen, samt grøn mobilitet.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet hænger sammen med lokalplanerne for området, samt med de kommunale politikker Bland dig i byen og Metropol for mennesker.

I forhold til Bydelsplanen hænger det sammen med projekterne inklusion og mangfoldighed, samt gode grønne forbindelser. Der udover bygger det videre på lokalt forankrede projekter, som de f.eks. kommer til udtryk gennem Flydende By og Havnelauget.

REALISERING AF PROJEKTET

Lagunen på Havneholmen etableres af Københavns Kommune.

Enghave Brygge: Lokaludvalget og Flydende By er i gang med en lang række eksperimenterende aktiviteter på Enghave Brygge.  Meningen med aktiviteterne er, at gøre opmærksom på de store områder som en del af bydelen og især at udvikle ideer til, hvordan området kan udnyttes i fremtiden.

Lokaludvalget vil samle op på erfaringerne og indlede en dialog med de relevante forvaltninger og grundejere med henblik på både etablering af midlertidige anlæg og fl ere borgerinddragelsesprocesser i forbindelse med den kommende byudvikling. Der kan indledes dialog med DONG vedr. muligheden for adgang til de grønne arealer omkring værket, såfremt driften på værket ændres.

ØKONOMI

  • Havneholmen: Lagune/Havnebad: 12.000.000 kr.

Enghave Brygge:

  • Eksperimenter og borgerinddragelse mhp. udvikling af kommende områder: 100.000 kr.
  • Midlertidige boldbaner: 5.000.000 kr.
  • Midlertidige lommeparker: 5.000.000 kr.
  • Permanent park på Enghave Brygge: 16.000.000 kr.

Dertil kommer udgifter til stiforbindelser.

Skriv en kommentar