www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 8: Otto Busses Vej

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Med dette projekt ønsker Vesterbro Lokaludvalg at skabe et sammenhængende grønt, rekreativt og kreativt område, der matcher Vesterbros beboerantal og sammensætning. Derudover vil det betyde, at der skabes forbindelser på tværs af bydelen og mellem bydelen og Kongens Enghave.

Vesterbro mangler grønne rekreative kvadratmetre til leg, bevægelse, performances og lignende aktiviteter. Bydelen er sandsynligvis det område i hele landet, der har færrest kvadratmeter grønt pr. indbygger. Samtidig ligger en stor del af godsbaneterrænet øde hen og virker som en barriere mellem Vesterbro og
havnen og mellem Vesterbro og Kongens Enghave. Det er en barriere for beboernes muligheder for at bevæge sig rundt i bydelens områder, og en barriere for regnvandets mulighed for at komme væk fra indre Vesterbro og ud til havnen i tilfælde af kraftige regnskyl.

Derfor arbejder Lokaludvalget for, at godsbaneterrænet sydvest for Otto Busses Vej omdannes til et parkområde med mulighed for rekreation, idræt og kulturaktiviteter. Alt sammen oven på et nyt stort spildevandsbassin til opstuvning af regnvand. Dette bassin kan sandsynligvis med fordel tænkes sammen med Istedgade- projektet.

Godsbaneparken kan have græsplæner til sportsaktiviteter og anden rekreativ brug, teater, kunstig bakke og små nyttehaver i højbede. I udformningen skal der tages hensyn til, at en stor del af bydelens børn og unge spiller fodbold.

De eksisterende bygninger kan tages i brug til sportshal, og børne- og ungeinstitutioner. Alt sammen under hensyntagen til at bevare områdets særlige karakter af industrihistorie, de værdifulde træer og den karaktergivende beplantning.

For at sikre, at området bliver lettilgængeligt og en integreret del af Vesterbro, anlægges de stier og broforbindelser, som fremgår af lokalplanerne for området, samt af planen for grønne cykelruter (se kort).

Det vil samtidig binde både parken og den ’gamle’ del af Vesterbro sammen med havnefronten og Kgs. Enghave.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om “Bedre forhold for kultur og fritid”, “Mere byliv med aktive mødesteder, ophold og bevægelse”, “Flere storbyhaver og mere grønt i byen”, “Grøn mobilitet”, samt at “København skal ruste sig mod klimaforandringer”.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet bygger videre på en del års ideer om, hvordan godsbanearealet kan udnyttes til fordel for bydelens borgere. Seneste tillæg til lokalplanen åbner for midlertidig brug af området til f.eks. idræt og kreative erhverv, men dette projekt går skridtet videre og foreslår en permanent løsning.

Mht. sti- og brosystemer bygger projektet videre på de kommunale planer for Grønne cykelruter og på lokalplanen. Etableringen af et spildevandsbassin vil formentlig kunne bygges sammen med den del af Istedgade-projektet, som handler om håndtering af regnvand.

REALISERING AF PROJEKTET

Hvis det fulde projekt med spildevandsbassin skal blive en realitet, må arealet købes af enten Københavns Kommune eller af Københavns Energi, som har interesse i at finde varige løsninger på problemet med manglende kloakkapacitet ved kraftige regnskyl.

Dertil kommer, at der skal udarbejdes et nyt tillæg til lokalplan, fordi den nuværende kun tillader midlertidig brug af området. Til gengæld er det en unik mulighed i én bevægelse at løse en lang række problemer og skabe et nyt og fantastisk byrum. Den endelige udformning af området bør ske med inddragelse af lokale idrætsforeninger, kulturelle foreninger, borgere mv.

ØKONOMI

Projektet søges finansieret af Københavns Kommune og Københavns Energi, evt. også tips- og lotto-midler.

  • Bassin til fælleskloakeret vand: ca. 180.000.000 kr. Frederiksberg Forsyning skal også betale en del af bassinet, da en del af vandet kommer fra Frederiksberg kommune, sandsynligvis 35% af udgiften, hvorved KE’s udgift til bassinet bliver 117.000.000 kr.
  • Parkanlæg i hele projektområdet (100.000 m2): 110.000.000 kr.
  • Drift: 7.400.000 kr. årligt.

Skriv en kommentar