www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 10: Grønne forbindelser til bløde trafikanter

BESKRIVELSE OG FORMÅL

 • Vesterbro Lokaludvalg ønsker at:
 • gøre det mere attraktivt for beboerne at cykle og gå og dermed at skabe rammer for et aktivt byliv.
 • styrke rumlige sammenhænge og forbinde områder, både internt i bydelen og mellem Sydhavnen og Vesterbro, f.eks. ved at skabe en grøn forbindelse fra Søndermarken over Carlsberg og Otto Busses Vej ned til en kommende park ved vandkanten på Enghave Brygge.
 • give Vesterbro et grønt, men stadig urbant, udtryk og gavne miljøet i kraft af træernes optagelse af CO2 og filtrering af forurenende partikler.
 • styrke den biologiske mangfoldighed ved at plante hjemmehørende arter, som kan tiltrække fugle og insekter.

Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at det skal blive mere trygt og behageligt at bevæge sig gennem bydelen til fods og på cykel.

Derfor ønsker Lokaludvalget, at der skabes en samlet plan for, hvordan der kan opnås et sammenhængende system af grønne forbindelser til bløde trafikanter, og at planens elementer realiseres. Planen skal sikre, at grønne og rekreative områder, kultursteder, skoler, institutioner, offentlig transport og pladser forbindes til glæde for cyklister og bløde trafikanter. Det skal også sikres, at bløde trafikanter prioriteres i de kommende byudviklingsprojekter, og at der skabes bedre forbindelser mellem bydelens forskellige områder, helt fra Carlsberg til havnefronten.

For at kunne opnå det, skal alle de manglende led i de eksisterende stier udbedres og der skal skabes flere broforbindelser.

Lokaludvalget mener, at en plan som minimum bør tage højde for, at der er brug for:

 • Gennemførelse af Vesterbros dele af de planlagte grønne cykelruter (Søruten, Havneruten og Carlsbergruten).
 • Gennemførelse af Vesterbros dele af de planlagte cykelsuperstier (Søruten, Havneruten og Carlsbergruten).
 • Plantning af vejtræer langs alle de pågældende ruter, som derudover markeres med skiltning.
 • Skabelse af et grønt forløb fra søerne, over Vesterbro Torv, gennem Skydebanehaven og til Sønder Boulevard.
 • Bro over metroklargøringscentret i godsbaneterrænet.
 • Cykelstier uden brosten på den ikke-fredede del af Ny Carlsbergvej
 • En allerede planlagt bro over banen fra Carlsberg til Vigerslev Allé, men med dobbeltrettet cykel- og gangforbindelse bag om Vestre Fængsel og videre til Bavnehøj Idrætsanlæg
 • Udvidelse eller i det mindste renovering af tunnelen mellem Enghavevej og Otto Busses Vej.
 • En bredere Dybbølsbro, som har plads til den store mængde bløde trafikanter, der dagligt bruger broen.
 •  Ombygning af Kulbroen over baneterrænet til fodgængerbro.

Flere steder er der sammenfald mellem de grønne cykelruter og cykelsuperstierne, som hovedsageligt anlægges til fordel for hurtigtkørende cykelpendlere. Her er det særdeles vigtigt, at fodgængerne også tænkes ind i planerne. Det gælder f.eks. langs Banevolden på Carlsbergruten.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om “Grøn mobilitet”, “Mere grønt i byen” og ”Mere sundhed i hverdagen”.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet hænger sammen med Københavns Kommunes projekter om Grønne Cykelruter og cykelsuperstier, samt med arbejdet for CO2-neutralitet, biologisk mangfoldighed og ønsket om at københavnere skal bevæge sig mere.

Derudover hænger det sammen med lokalplanerne for Carlsberg, Enghave Brygge, Otto Busses Vej og Kalvebod Brygge Vest.

I forhold til bydelsplanen spiller projektet sammen med Istedgade-projektet og projektet om Otto Busses Vej.

REALISERING AF PROJEKTET

Projektet kan realiseres ved, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Lokaludvalget sammen gennemgår alle behov og løsningsmuligheder for at sikre de sammenhængende bløde forbindelser. De enkelte elementer i den samlede plan kan etableres i etaper.

ØKONOMI

 • Anlægsudgifter: 219.600.000 kr. Her ses bort fra udgifter til grønne cykelruter, cykelsuperstier, som vil indgå i diverse cykelpakker, samt fra vejtræer og skiltning, som koster hhv. 50.000 kr. og 5.000 kr. pr. stk. Dertil kommer, at en bredere Dybbølsbro potentielt vil koste omkring 200.000.000 kr.

De 219.600.000kr. fordeler sig således:

 • Ny Carlsbergvej: 8.000.000 kr.
 • Bag om Vestre Fængsel og videre til Bavnehøj idrætsanlæg: 3.000.000 kr. Dertil køb af grund.
 • Renovering af tunnelen mellem Enghavevej og Otto Busses Vej: 200.000 kr. (Udvidelse: 10.000.000 kr.)
 • Kulbroen som fodgængerbro: 37.900.000 kr.
 • Stier og broer i Godsbaneterrænet (bortset fra grøn cykelrute): 170.500.000 kr.

Projektet søges finansieret af Københavns Kommune.

Skriv en kommentar