www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Istedgade – et projekt i bydelsplanen
UDGIVET jul 2012 12

Istedgade er en af Københavns ‘strøggader’. Den skal omlægges, så der bliver bedre forhold for bløde trafikanter og risikoen for oversvømmelser af gaden mindskes.

Teknik- og Miljøforvaltningen har med udgangspunkt i Vesterbro Lokaludvalgs arbejde udarbejdet et forslag til fremtidig udformning af Istedgade. Forslaget hedder ” Bedre forhold for cyklister i Istedgade” og kan ses her.

Forslagets hovedelementer er:

 • Bevarelse af Istedgades unikke funktion
 • Fremskudte busperroner
 • Vejledende hastighed på 30 km/t.
 • Trafiksikre krydsningspunkter for fodgængere
 • Understøttelse af Skole- og institutionsveje
 • Brug af belysning skal til at skabe stemning og større færdselssikkerhed
 • Mulighed for ophold i byrummet og plads til byrumsinventar

Lokaludvalget ønsker, at forslaget realiseres fuldt ud, og at det der udover kobles sammen med en overordnet strategi for regnvandshåndtering, hvorved Istedgade (herunder handelslivet) kan sikres mod oversvømmelse i tilfælde af ekstremregn.

Strategien er i hovedtræk beskrevet i forslaget ”Vesterbro goes liquid” og indeholder følgende hovedelementer:

 • Der skabes et system af åbne og lukkede kanaler og render i gaderne syd, vest og øst for Istedgade. Denne ’blå nerve’ gennem området skal tage imod regnvandet, som ellers vil belaste kloakkerne og løbe ned mod Istedgade, som ligger lavere end de omkringliggende gader. På de pågældende veje vil regnvandet fra alle tage, der vender ud mod vejen således kobles fra kloaksystemet.
  Den åbne kanal følger Sønder Boulevard, mens de andre gader vil få kanaler under cykelstierne.
 • Noget af vandet ledes til Enghaveparken, hvor det renses og bruges til rekreative og undervisningsmæssige formål.
 • Resten af vandet ledes væk fra Vesterbro via kanaler gravet under baneterrænet.
 • Istedgades to lavestliggende punkter (et omkring Enghave Plads og et omkring Absalonsgade) sikres yderligere med hævede fodgængerfelter, der fungerer som vejbump og med vejbede. Begge dele konstrueret, så de forsinker vandets vej til kloak. Dertil kommer ekstra sikring af bygninger med høje kantsten, sikring af lyskasser mv. Giver Istedgade et grønnere præg og en behageligere luft.
Forslaget i dets fulde udformning: Vesterbro Goes Liquid
Endelig ønsker lokaludvalget, at der skabes udvidet fortov foran Mændenes Hjem, hvor der bliver oprettet stofindtagelsesrum. Det vil skabe en mere tryg passage forbi bygningen til gavn for både stofbrugere, beboere og andre brugere af byen.

Formål med projektet

Øget sikkerhed og bedre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter, herunder nedbringelse af antallet af ulykker.

Mere plads til byliv – til strøggadefunktioner, byrumsinventar, handelsdrivendes udstillinger og udeservering, samt mere grønt.

Herved understøttes det lokale detailhandels- og caféliv, og dermed Istedgade som central handelsgade og centrum i bydelen.

Samlet strategi for håndtering af regnvand i store dele af kvarteret, hvorved Istedgade sikres i situationer med ekstremregn og hele kvarteret får et rekreativt løft.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om “Mere byliv med aktive mødesteder, ophold og bevægelse”, “Bedre fysiske rammer for virksomheder”, samt at “København skal ruste sig mod klimaforandringer”. Dertil kommer arbejdet for sikre skoleveje, samt visioner og forslag i Vesterbro Trafik- og Byrumsplan.

Geografi/beliggenhed

Istedgade, samt tilgrænsende områder mod øst, vest og syd.

Mulige samarbejdspartnere og projekter, der bygges videre på

Der bygges videre på ovennævnte projekter, samt på planerne for kommunale og regionale cykelruter, og erfaringsopsamling fra Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarters forestående forsøg med opsamling af regnvand i gaderne.

Dertil kommer en samtænkning med den kommende renovering af Maria Kirkeplads.

I fht. bydelsplanen spiller projektet sammen med: Sikker skolevej på Gasværksvej, Helhedsplan for Hovedbanen og Otto Busses Vej (Regnvandshåndtering).

Hvordan projektet kan realiseres

Projektet etableres i etaper, hvis rækkefølge bl.a. afhænger af metrobyggeriet.

Første etape bør være omlægning af Istedgade, mens anden etape kan være etablering af en forsøgsstrækning med cykelsti med regnvandsrende under (f.eks. i fbm. anlæggelse af cykelsuperstien Indre Ringrute).

Forslag til finansiering

Projektet finansieres af Københavns Kommune.

 

Se flere kommentarer til dette projekt på Facebook  her

Læs mere om bydelsplanen og de andre projekter her.


2 kommentarer

 1. Maria says:

  Har man overvejet at lukke istedgade for biler, ligesom det er gjort med Nørrebrogade?

 2. lokaludvalget says:
  Team Vesterbros Gader

  Der kunne være noget vand-relateret inspiration her – Læs mere om Vesterbros Gader på http://www.facebook.com/pages/Vesterbros-Gader/400189513377624 og tryk gerne “Synes godt om” 🙂 Deltag i / Invitér til eventen ved Skydebanegade d. 6 august kl. 16-19 med Siciliansk IS, networking, fundraising/projektudviklingsfif. http://www.facebook.com/events/496742177008000/

Skriv en kommentar