www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 7: Eksperimentarium for innovativ borgerdeltagelse

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Formålet med projektet er at:

  • udvikle nye metoder til borgerdeltagelse
  • skabe mangfoldige, brugbare, livlige, kreative og foranderlige byrum
  • inkludere andre grupper end dem der plejer at deltage i udformningen af byens rum, og dermed skabe en mangfoldig deltagelse i medskabelsen af vores egen by
  • skabe netværk og debat om og på Vesterbro.

Vestebro Lokaludvalg ønsker at danne nye rammer for vesterbroernes deltagelse i udviklingen af bydelen, så fl ere borgere kan være med til at skabe innovation og nye, kreative interventioner i byrummet. Derfor vil Lokaludvalget i de kommende år gøre Vesterbro til et eksperimentarium for innovativ borgerdeltagelse

og medskabelse af bydelen. Sammen med borgerne skal der udvikles åbne platforme til at generere kreativitet og skabe dialog og netværk mellem vesterbroerne og Lokaludvalget og borgerne imellem.

Eksperimentariet skal køre ad tre spor, som kan væve sig ind og ud af hinanden:

1)et åbent innovations-site, 2) en mobil borgerdeltagelsesenhed til placering i byrummet og 3) en række byggelegepladser i bydelens gader.

Spor 1: Vesterbros gader: Første spor er allerede indledt med IT-platformen og den årlige åbne konkurrence Vesterbros Gader. Vesterbros Gader fokuserer på nyskabende gade- og byrumsprojekter af både fysisk og social art, der kan realiseres inden for rammerne af Lokaludvalgets puljemidler. Lokaludvalgets vision er i de kommende år at videreudvikleplatformen til et åbent innovations-site, hvor der kan køre op til flere små og store konkurrencer samtidigt, hvor borgerne selv kan foreslå konkurrencer, og hvor der efterhånden opbygges netværk og kompetencer til også at vurdere forslag. Dermed kan konkurrencerne forankres i bredere borger-juryer af skiftende karakter.

Konkurrencernes temaer kan bruges til at skabe opmærksomhed og dialog om væsentlige politiske temaer og områder. Dette års tema om vand i gaderne skulle således øge opmærksomheden å klimatilpasnings-strategier og på Lokaludvalgets fokus på bydelens havnefront.

Ud over konkurrencer vil sitet kunne bruges til formidling mellem steder og aktører, skabelse af nye konstellationer af aktører og meget andet.

Spor 2: Mobilborgerdeltagelses-enhed: Det andet spor i innovationskonceptet er åbne gademøder og workshops, fulgt op af en mobil borgerdeltagelses-enhed, som kan stå i byrummet i længere tid ad gangen.

De åbne gademøder skal forløbe som eksperimenter af mødeformer i det åbne byrum, hvor tilfældige forbipasserende kan deltage, og der vil opstå nye møder.

Borger-mobilen (foreløbigt navn) kan have form som en pavillon, en væg, et rum eller lignende, og den skal placeres i Vesterbros gader i forbindelse med minimum to årlige udfordringer til Vesterbros borgere, som Lokaludvalget beslutter efter input fra borgerne. Udfordringen kan handle om et bestemt byrum eller om løsningen på et konkret problem. Borger-mobilen skal udformes på en måde, så der er mulighed for at få informationer og komme med forslag via enheden, som skal kunne fungere uden bemanding.

Borger-mobilen skal i sit udtryk være et innovativt vartegn for Vesterbro og projektet. Ud over at være mobil, skal den være bæredygtig, multifunktionel, interaktiv, i stadig udvikling og mulig at placere andre steder end på vejareal. Den må gerne samtidig kunne danne baggrund for kulturelle events, fællesspisning, creative talks og meget andet. Den præcise udformning findes gennem en åben konkurrence.

Spor 3: Byg Byrum: Projektets tredje spor er byggelegepladser i Vesterbros gader. Her kan borgerne sammen bygge midlertidige projekter, som kan inspirere og give erfaringer til kommende udvikling af byrum.

Tilsammen vil aktiviteterne i de tre spor både give konkrete midlertidige byrum og masser af erfaringer med forskellige former for borgerdeltagelse og kreative processer.

Projektet understøtter kommuneplanens vision “Bland dig i byen”.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet understøtter Gang i gaden, der har som formål at ændre kommunale regler så bylivsaktiviteter og iværksætteri lettes.

Dertil kommer projekter som ”Street Art”, hvor der arbejdes på at finde offentlige flader, som det vil blive lovligt at bruge til street art, den kommunale strategi om muligheder for midlertidig anvendelse af byrum samt inklusionspolitikken Bland dig i byen. Endelig hænger projektet sammen med visionerne for Københavns byliv, som blandt andet skal være kendetegnet ved byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv (Metropol for mennesker).

Lokalt understøtter projektet Områdefornyelsens arbejde med at udvikle af Vesterbros byrum, og det kan ses som et lokalt kreativt spor til Copenhagen Creative Hub i Kødbyen.

Desuden hænger projektet sammen med alle de projekter i bydelsplanen, hvor der tales borgerdeltagelse, som f.eks. Istedgade, Gasværksvejens Skole, Hovedbanegården, Havnen og Otto Busses Vej.

REALISERING AF PROJEKTET

Vesterbro er kendetegnet ved at have mange netværk og lokale aktører, som det vil være naturligt og givtigt at inddrage i udførelsen af projektet. Det gælder f.eks. Vesterbro Idræts Samvirke, Ungenetværket og Kreativt Forum. På samme måde er det væsentligt at trække på de erfaringer, man i bydelen allerede har gjort sig med borgerdeltagelse.

Lokaludvalget vil være tovholder på projektet og ønsker at arbejde tæt sammen med Områdefornyelsen, som arbejder med mange forskellige former for borgerdeltagelse i forbindelse med deres projekter. Dels kan det føre til en god synergi-effekt, dels vil det være en mulighed for at sikre, at de erfaringer, som Områdefornyelsen høster, kan videreformidles til projektet. Derudover inddrages lokale netværk og aktører.

Københavns Kommune er ligeledes en vigtig medspiller for projektet, eksempelvis med henblik på at mindske barriererne for at lave midlertidige aktiviteter i byrummene. Det kunne f.eks. være ved at udpege konkrete ”eksperimentzoner”, som man ikke behøver at søge tilladelser til at gøre brug af, så længe eksperimenterne holder sig inden for nogle nærmere definerede ’spilleregler’.

ØKONOMI

  • Engangsomkostninger: 500.000 kr.
  • Driftsomkostninger: 335.000 kr.

Driftsomkostningerne er fordelt således:

  • Spor 1: Vesterbros Gader: 200.000 kr.
  • Spor 2: Brug af mobil borgerinddragelsesenhed (PR, indledende bemanding, opsamling af inputs, afspærring, transport m.v.): 60.000 kr.
  • Spor 3: Byggeworkshops (2 mindre eller en større): 75.000 kr.
  • Udgifterne søges dækket som samfinansiering mellem Lokaludvalget, Københavns Kommune og evt. fonde.

Skriv en kommentar