www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 5: Stofindtagelsesrum på Halmtorvet

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at forbedre forholdene for stofbrugerne, at mindske stofbrugernes gener for beboerne og dermed at understøtte, at Vesterbro fortsat kan være en rummelig bydel.

Dele af Vesterbro er præget af, at en stor mængde stofbrugere har deres daglige gang i bydelen.

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at give stofbrugerne flere og bedre tilbud, så de kan få et bedre liv, og antallet af dødsfald ved overdosis kan mindskes. Samtidig vil sådanne tilbud give øget tryghed og mindske generne for Vesterbros borgere, så stofbrugere og andre beboere kan fungere sammen.

Socialforvaltningen har vurderet, at der som minimum er behov for at oprette 24-36 stofindtagelsesstationer på indre Vesterbro. I øjeblikket er der konkrete planer om oprettelse af 10-11 stofindtagelsesstationer, hvilket altså langtfra imødekommer det faktiske behov.

Stofindtagelsesstationer er en række individuelle pladser i et stofindtagelsesrum. Ved hver plads er et bord med et spejl foran, hvor stofbrugerne kan sætte sig og indtage deres illegale stof overvåget af en medarbejder, der kan rådgive og gribe ind ved forgiftninger.

Lokaludvalget ønsker, at Halmtorvet 15 eller 17 omdannes til et socialt hus med aktiviteter målrettet gruppen af udsatte stofbrugere. Her vil der nemlig være plads til både stofindtagelse og andre sundhedsmæssige og sociale ydelser.

Det er vigtigt med et hus, der kan fungere som én indgang for stofbrugerne, hvor de forskellige involverede faggrupper kan trække på hinandens kompetencer, og hvor der er plads til, at arealerne rundt om huset kan tilfredsstille både beboernes og stofbrugernes behov.

Bygningerne på Halmtorvet har bedre plads til alle disse funktioner end Mændenes Hjem, som også får et permanent stofindtagelsesrum. Således vil de to steder tilsammen give en stor kapacitet for stofbrugerne.

Københavns Kommunes socialudvalg har allerede truffet beslutning om at arbejde på, at én af bygningerne indrettes med disse funktioner:

 • Stofindtagelsesrum
 • Supplerende sundhedsydelser, herunder basal sygepleje og akut behandling, udlevering af skadesreducerende udstyr til brugerne, råd og vejledning samt brobygning til de almene sundhedstilbud (tilbuddet vil være at sammenligne med det nuværende Sundhedsrum)
 • Værested og café – at sammenligne med den nuværende Cafe D/ Kontaktstedet i Mændenes Hjem
 • Stabiliseringspladser – med overnatning og afrusning
 • Base for opsøgende arbejde, fremskudt behandling og rådgivning samt sociale og kulturelle aktiviteter for målgruppen af udsatte stofafhængige.

Københavns Kommunes socialudvalg anbefaler, at forhandlingerne om et stofindtagelsesrum i kombination med andre sociale tilbud indgår i budgetforhandlingerne for budget 2014. Lokaludvalget ønsker med dette bydelsplansprojekt at understrege, at det er yderst nødvendigt at fastholde denne beslutning, og at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen ligeledes bakker op om den.

Ud over etableringen af stofindtagelsesrum på Halmtorvet ønsker Lokaludvalget, at Socialforvaltningen opprioriterer deltagelsen i Dialogforum Vesterbro.

Dialogforum Vesterbro er et forum, hvor forvaltninger, politikere, borgere, politi, brugere og andre relevante parter mødes og drøfter den aktuelle situation vedrørende stofindtagelse i bydelen. Formålet med forummet er blandt andet, at borgerne hurtigere end i dag kan gøre særligt politi, forvaltning og det lokalpolitiske niveau opmærksomme på og diskutere løsninger på konkrete problemer. Hvis det skal virke efter hensigten, er det vigtigt, at forvaltningen deltager hver gang – i videst muligt omfang med beslutningsdygtige repræsentanter.

Projektet hænger sammen med kommuneplanens vision om, at der skal skabes “tryghed for alle grupper. De socialt udsatte er f.eks. nogle af de mest utrygge i byens rum.” Projektet understøtter arbejdet med at gøre København til en både sundere og tryggere by.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Stofindtagelsesrum på Halmtorvet bygger videre på en lang række tidligere og stadigt eksisterende lokale og kommunale indsatser på Vesterbro. Det gælder bl.a. Café Dugnad, Fixelancerne, Kontaktstedet i Mændenes Hjem.

REALISERING AF PROJEKTET

Projektet realiseres af Københavns Kommune og staten i samarbejde med lokale aktører.

Projektet kræver, at den valgte bygning renoveres. Dertil kommer, at der skal laves tillæg til kommuneplan og lokalplaner, så det tillades, at der kommer en institution, og at der kan overnattes. Derudover skal der findes en løsning på de sikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med Kødbyens ammoniakanlæg.

Dette arbejde er i gang.

Tidsplan:

 • 2012: Løsning på sikkerhedsproblemet vedr. ammoniakanlægget
 • 2013: Tillæg til lokal- og kommuneplaner, så rummet kan tillades
 • 2013: Byggesagsbehandling
 • 2014: Byggearbejdet påbegyndes
 • 2016: Ibrugtagning.

ØKONOMI

Projektet finansieres af Københavns Kommune, evt. delvist ved hjælp af midler fra Socialministeriet og Sundhedsministeriet.

 • Halmtorvet 15: Anlæg 33.500.000 kr.; drift 11.800.000 kr.
 • Halmtorvet 17: Anlæg 38.400.000 kr.; drift 20.600.000 kr.

Skriv en kommentar