www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 3: Ungetræf og ungeråd

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker at engagere unge i udviklingen af deres bydel, at skabe viden om, hvad der får de unges projekter ud over rampen, og at skabe strukturer, der forankrer dialogen med de unge i og på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger og lokalt i bydelen.

Der bliver stadig flere unge på Vesterbro, og flere af dem har udtrykt ønske om at få indflydelse på deres hverdag. Derfor er bydelen et oplagt sted for et pilotprojekt med det formål at indsamle erfaringer med bydels-ungetræf og andre aktiviteter, som giver de unge mulighed for at være aktive medskabere af bydelen, og som inddrager de unge i det lokale demokrati og planlæggelsen af aktiviteter i bydelen.

Derfor vil Lokaludvalget facilitere et årligt ungetræf målrettet de 13-18-årige og eksperimentere med andre former for inddragelse af gruppen.

Træffet skal fungere på de unges præmisser, og Lokaludvalget ønsker ikke at lægge bindinger på dets formål og virke, men betragte det som Vesterbros unges talerør, bl.a. i forhold til Lokaludvalgets arbejde, i forhold til behovet for foreningsaktiviteter og sociale tilbud, og hvilke kommunale tilbud de unge efterspørger. Træffet skal også være en anledning til at hjælpe unge i gang med at udvikle bydelsrelaterede ideer og hjælp til, hvordan man får ideerne virkeliggjort.

Erfaringerne med træffet skal være med til at danne basis for et ungeråd eller for udviklingen af en anden type kontinuerlig inddragelse af bydelens unge.

Projektet skal løbe som forsøg over en fire-årig periode:

  • Fase 1 (første år): Der afholdes et ungetræf med deltagelse af en stor del af Vesterbros unge. Formålet med træffet er at engagere børn og unge i aktuelle bydelspolitiske problemstillinger og at gøre dem interesserede i det bydelspolitiske arbejde.
  • Fase 2 (andet år): På baggrund af fase 1 afholdes der løbende en række workshops, der har til formål dels at inddrage børn og unge i aktuelle konkrete problemstillinger af relevans for bydelen, dels at give inspiration og ideer til det årlige ungetræf, så det bygger på de unges egne perspektiver og betragtninger. Ungetræffet afsluttes med nedsættelsen af et ”ungeråd” der afhængigt af de unges egne ønsker og præferencer kan deltage løbende i det bydelspolitiske liv og være med til at planlægge og afvikle det kommende års workshops og ungetræf.
  • Fase 3 (tredje år): Med udgangspunkt i ungerådets arbejde afholdes løbende en række workshops og et ungetræf version tre. Ungerådet inddrages løbende i bydelspolitiske emner og problemstillinger.
  • Fase 4 (fjerde år): Børn og unge bliver en integreret del af det bypolitiske billede på Vesterbro, hvor de både deltager i det eksisterende arbejde med at udvikle bydelen, og støttes i at starte egne initiativer.

Projektet understøtter kommuneplanens vision om en inkluderende storby.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet bygger videre på lokalt arbejde i Settlementet, Områdefornyelsen, eksisterende klubtilbud og diverse kulturinstitutioner. På kommunalt niveau kan der ses en sammenhæng med aktiviteterne i By X, som arbejder med inddragelse af børn og unge i byudviklingsprocesser.

Dertil understøtter det visionerne i den kommunale integrationspolitik ”Bland dig i byen”.

REALISERING AF PROJEKTET

Med udgangspunkt i det eksisterende ungenetværk samles relevante aktører, som kan være med til at rekruttere bydelens unge og som kan være med til at videreføre det demokratiske arbejde i deres egne rammer.

Med hjælp fra en række forskellige typer af konsulenter og projektudviklere afprøves og udvikles forskellige former for inddragende processer.

Resultatet skal munde ud i en inddragelsesform, som passer målgruppen, som kan forankres lokalt og som kan spredes til andre bydele, f.eks. ved at Vesterbros unge virker som ambassadører og igangsættere i resten af byen.

ØKONOMI

Anlæg: 0 kr.

Drift til 4-årig projektperiode: 1.800.000 kr. fordelt som anslået herunder:

  • Fase 1: 300.000 kr. til afholdelse af ungetræf, pr. opsøgende arbejde og erfaringsopsamling
  • Fase 2: 500.000 kr. til afholdelse af ungetræf, pr. udvidet opsøgende arbejde, løbende afholdelse af workshops m.v.
  • Fase 3: 500.000 kr. til afholdelse af ungetræf, pr. udvidet opsøgende arbejde, løbende afholdelse af workshops m.v.
  • Fase 4: 500.000 kr. til afholdelse af ungetræf, pr. udvidet opsøgende arbejde, løbende afholdelse af workshops m.v.

Skriv en kommentar