www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 2: Sikker skolevej og ny plads på Gasværksvej

BESKRIVELSE OG FORMÅL

For fremtiden skal eleverne på Gasværksvejens Skole kunne gå sikkert til og fra skole, og støj- og luftforureningen nær skolen og i det tæt bebyggede område skal mindskes.

Det skal ske ved at skabe en plads, hvor der samtidig kan indtænkes løsninger til lokal afledning af regnvand på Gasværksvej, som er et af de mest lavtliggende og dermed oversvømmelsestruede områder på Vesterbro.

En nylig trafiktælling viser, at der dagligt kører over 10.000 biler om dagen på Gasværksvej, hvoraf en del er varevogne og lastbiler, der blandt andet skal til og fra erhvervsområderne i og omkring Kødbyen. Trafikken på Gasværksvej er således massiv og gør skolevejen for eleverne på Gasværksvejens Skole usikker og utryg.

Gaden er ikke dimensioneret til denne mængde af trafik eller til størrelsen af køretøjerne. Som konsekvens heraf er der en tendens til, at lastbiler drejer op over kantsten, cyklister presses op på de smalle fortove, og både elever og de omkringboende borgere og beboere udsættes for høj støj og luftforurening.

Gasværksvej fungerer med andre ord som fordelingsgade, selvom den ifølge kommuneplanen er en lokalgade, hvor ”biltrafikken skal foregå på lokalmiljøets præmisser med størst mulig hensyntagen til fodgængere og cyklister. Den skal foregå ved lav hastighed (maks. 40 km/t), og gennemkørende biltrafik skal undgås ved hjælp af fartdæmpende foranstaltninger m.v. ”

Vesterbro Lokaludvalg har fået målt luft- og støjforureningen på Gasværksvejens skole.

Undersøgelsen viser, at både støjforureningen og forureningen med udstødningspartikler fra trafikken på Gasværksvejens Skole ligger på et højt niveau. Det er derfor ikke muligt at lufte ud på skolen mod Gasværksvej (og Istedgade) uden at øge luft- og støjforureningen indendørs. Samtidig ses en høj forurening på den lille legeplads foran skolen direkte ud til Gasværksvej. Selv midt på dagen, hvor trafikken på Gasværksvej er aftaget, observeres en høj forurening pga. den høje andel af dieseldreven erhvervstrafik på vejen. Børn og ansatte på skolen risikerer derfor dagligt at blive udsat for potentielt skadelig luft- og støjforurening. Det er ikke sandsynligt, at kommunens målsætninger for luft- og støjforurening opfyldes. I hvert fald overskrides EU’s vejledende støjgrænseværdi markant i området.

I figuren nedenfor ses partikelforureningen i et lokale på Gasværksvejens Skole, før og efter at vinduet åbnes ud mod gaden. Forureningen på fortovet foran skolen er målt til at være af samme størrelsesorden som på H.C. Andersens Boulevard.

Flere løsninger på problemerne i Gasværksvej har været på bordet, men er hver gang blevet udskudt. I mellemtiden er trafikken vokset med metrobyggeriet, og der kommer stadig flere skolebørn til. Trafik- og Byrumsplan for Vesterbro, der blev udarbejdet i 2003, anviser en ensretning af Gasværksvej samt etablering af cykelstier. Trafikplanen blev imidlertid til på et tidspunkt, hvor Gasværksvejens Skole ikke var i drift, og den tager således ikke højde for, at Gasværksvej er en skolevej. Derfor er de løsninger på de trafikale udfordringer på og omkring Gasværksvej, som er formuleret i trafik- og byrumsplanen, ikke tilstrækkelige i forhold til at imødekomme de aktuelle udfordringer og problemstillinger. Samtidig er Gasværksvej et af de områder i bydelen, som har en klar tendens til at blive oversvømmet i forbindelse med skybrud.

Derfor mener Vesterbro Lokaludvalg, at der nødvendigvis snarest muligt bør udarbejdes en langtidsholdbar, gennemgribende omlægning af gaden og arealerne omkring den.

Gerne på en måde, som ikke blot løser et kolossalt trafikalt problem, men som samtidig kan indgå i arbejdet med at sikre området mod oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl, og som tilfører Vesterbro et tiltrængt nyt børne- og beboervenligt byrum.

Det opnås ved, at:

  • strækningen imellem Istedgade og Eriksgade lukkes for motoriseret trafik, så kun bløde trafikanter kan køre gennem gaden
  • det fredeliggjorte areal mellem Istedgade og Eriksgade omdannes til en lommepark, som også kan bruges af skolens elever
  • lommeparken skal have funktioner til lokal håndtering af regnvand, idet der indarbejdes grønne elementer og funktioner til håndtering af regnvand i det nye byrum
  • den gennemgående og tunge trafik, der nu kører på Gasværksvej, ledes i stedet bag om DGI-byen og Kødbyen.

Derudover ønskes der cykelsti i begge sider af Gasværksvej på strækningen fra Istedgade til Vesterbrogade.

Projektet understøtter kommuneplanens visioner om, at København skal være et godt sted at bo (moderne og attraktive folkeskoler), at der skal være mere sundhed i hverdagen, at København skal klimatilpasses og have flere aktive mødesteder med plads til ophold og bevægelse, samt at grøn mobilitet skal fremmes.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet ”Sikker skolevej og ny plads på Gasværksvej” er en del af mange års lokalt arbejde med at trafikregulere bydelen. Her er forældrene på Gasværksvejens Skole en af de borgergrupper, der bidrager til debatten. I denne bydelsplan hænger projektet sammen med Istedgade-projektet og projektet om cykelstier.

Derudover understøtter projektet en lang række af Københavns Kommunes øvrige planer og politikker, heriblandt “Sikre Skoleveje”, København som cykelby, ”Miljømetropolen – Vores Vision CPH 2015”, Københavns Klimaplan samt Støjhandlingsplanen og målsætningen om at fjerne gadestøj fra alle københavnske institutioner og skoler inden 2015.

REALISERING AF PROJEKTET

Projektet kan realiseres i et samarbejde mellem Lokaludvalget og de relevante forvaltninger. Processen skal være borgerinddragende.

ØKONOMI

  • Anlæg: 5.000.000 kr. til lukning af Gasværksvej og anlæggelse af lommepark
  • Drift: 100.000 kr. pr. år.

Skriv en kommentar