www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Projektforslag 1: Flere klubpladser og udvikling af nye klubtilbud

BESKRIVELSE OG FORMÅL

Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at der etableres en ny fritids- og ungdomsklub på Vesterbro. Den nye klub skal rumme børn og unge i alderen 10-25 år og være nyskabende i forhold til de måder, man traditionelt tænker klubtilbud på.

Det gode klubtilbud giver børn og unge stabile og sociale rammer uden for skolen og aktiverer dem i deres nærmiljø. Den gode klub er et sted, hvor børn og unge mødes i et fællesskab på tværs af skoledistrikter og sociale og etniske forskelligheder. Hvor rammerne er løse nok til, at børnene og de unge kan være med til at forme dem og dermed blive mere selvstændige og trænede i demokrati og medborgerskab, men hvor de samme rammer omvendt er stabile nok til, at medlemmerne føler sig trygge i deres udfoldelser. I den gode klub stimuleres og udfordres børn og unge, og de støttes i deres vej gennem de vigtige år op til myndighed, valg af livsretning m.v.

Det gode klubtilbud overflødiggør sig selv for den enkelte, men er til gengæld til stede helt til dette tidspunkt i barnets og den unges liv.

Derfor er det et stort problem, at Vesterbro står over for en akut mangel på fritids- og ungdomsklubpladser. Paradoksalt nok samtidig med at det tilsyneladende kan være svært for nogle af klubberne at fastholde deltagelsen af de børn og unge, som faktisk er medlemmer.

Lige nu er der pladsgaranti for fritidsklubbørn på 10-11 år, men ikke for de 12-13-årige, som kun har en plads, fordi klubberne overnormeres. Hvis der ikke etableres flere fritidsklubpladser, vil konsekvensen blive, at man bliver nødt til at udmelde de 12-13-årige fra fritidsklubberne.

Også ungdomsklubberne indskriver flere, end man egentlig mener at have plads til, og dette til trods er der ventelister til disse. Manglen på pladser betyder samtidig, at der ikke er ressourcer og kapacitet til at forsøge at inddrage de børn og unge, der slet ikke søger klubpladser, men som givetvis vil have stort udbytte af at komme i en klub.

Desværre lader det til, at Vesterbro er en af de bydele, der står sidst i køen, når der skal etableres flere pladser. Det skyldes sandsynligvis, at bydelens aktører med et godt SSP-samarbejde og et velfungerende ungenetværk hidtil har formået at have rimeligt god kontakt til en stor del af bydelens større børn og unge. Lokaludvalget finder det imidlertid beklageligt, at en bydel tilsyneladende skal ’stå i brand’ eller være udpeget som særligt udsat, før området kan få tiltrængte klubpladser nok.

Vesterbro Lokaludvalg ønsker, at der hurtigst muligt skabes flere klubpladser i byen, gerne ved at etablere en helt ny klub, der rummer en fritidsklub, en ungdomsklub og en udvidet ungdomsklub målrettet unge op til 25 år. Denne klub skal naturligvis leve op til Københavns Kommunes nye klubpolitik, som på mange måder er visionær, men som kræver flere ressourcer og mere kapacitet.

Væsentlige elementer i denne politik er, at ungdomsklubberne skal indgå i samarbejde og netværk med ungdomsskolen, relevante lokale foreninger, idrætsklubber og boligforeninger og skal være opsøgende blandt bydelens unge. Samtidig skal klubberne i fremtiden kunne hjælpe de unge med at vælge rette ungdomsuddannelse.

Lokaludvalget mener, at flere af disse elementer også bør gælde Vesterbro Lokaludvalg for fritidsklubberne, og at man med en ny klub på Vesterbro i det hele taget bør tænke nyskabende i forhold til de traditionelle klubrammer, så det sikres, at klubbens tilbud evner at fastholde børnene og de unge i et udviklende forløb, gerne med et mere direkte fokus på læring og dannelse.

Forslag til den præcise udformning af en ny klub; hvor den skal ligge, hvordan samarbejdet med lokale kulturinstitutioner, idrætsforeninger og lignende skal formaliseres, hvilke typer af aktiviteter, klubben selv skal tilbyde m.v., bør udarbejdes i et tæt samarbejde mellem forvaltningen, skolerne og ikke mindst de organisationer og institutioner, der i forvejen arbejder med bydelens unge. Derudover skal der være et særligt fokus på at inddrage de unge selv.

Udarbejdelsen af et nyt koncept og konkret forslag til etablering af en ny klub på Vesterbro bør ske i sammenhæng med, at der tages hul på arbejdet med at lave en ungebydelsplan for bydelen.

En sådan plan skal blandt andet give et overblik over bydelens unges situation i forhold til uddannelse, beskæftigelse, kriminalitet, sundhed m.m. og over hvilke relevante projekter, der findes i bydelen. Ungebydelsplanen skal skabe fælles retning og mål for alle, der arbejder med unge på Vesterbro. I ungebydelsplanen skal indgå en klubbydelsplan, som både skal synliggøre den samlede ungeopgave for klubberne i området og den enkelte klubs ansvarsområde.

Derudover mener Lokaludvalget, at borgerrepræsentationen bør garantere pladser i fritidsklubber for de 12-13-årige.

Projektet understøtter Kommuneplanens visioner om, at København skal være et godt sted at bo og med plads til alle børn og unge, samt arbejdet med at sikre, at alle unge tager en ungdomsuddannelse.

SAMMENHÆNG MED ANDRE PROJEKTER

Projektet hænger sammen med det børne- og ungearbejde, der i forvejen foregår i bydelen, herunder Settlementets kombination af f.eks. opsøgende arbejde, klubarbejde og idrætsaktiviteter.

Der vil således bygges videre på erfaringerne fra både Settlementet, Vesterbros Ungdomsgård og fra det øvrige arbejde blandt bydelens selvejende ungdomsklubber og de kommunale og selvejende fritidsklubber.

Projektet hænger derudover sammen med bydelsplanprojektet Ungetræf.

Det understøtter den kommunale ungestrategi og visionerne i Alle unge skal med.

REALISERING AF PROJEKTET

Der eksisterer allerede gode samarbejder og netværk i bydelen blandt alle dem, der laver aktiviteter for unge. Arbejdet med en ny klub, skal funderes i et samarbejde mellem disse netværk og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Det kan, som beskrevet ovenfor, finde sted samtidig med udarbejdelsen af en klubbydelsplan.

ØKONOMI

Det har ikke været muligt at opstille et økonomisk overslag for dette projekt.

Det skyldes, at Vesterbro og Kgs. Enghave er slået sammen i fritidsklubprognoserne. Eftersom forvaltningen ikke har nogen separate prognoser for de to bydele, kan man ikke bruge prognoserne som udgangspunkt for at udregne behovet på Vesterbro alene.

Dertil kommer, at udgifterne er afhængige af, hvordan det kommende klubtilbud bliver udformet.

Skriv en kommentar