www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
UDGIVET maj 2011 09

Puljemidler til lokale, grønne partnerskaber. Nu er der sat 400.000kr. af til små grønne succeser – søg dem inden 31. maj 2011!

I maj måned er der mulighed for at søge om økonomisk støtte til små, lokale grønne initiativer, der kan være med til at styrke fællesskaberne i dit lokalområde og skabe mere lokalt byliv i København.

Københavns Kommune vil gerne støtte op om de mange lokale grønne initiativer, der er sat i gang eller er undervejs i byen, og som kan inspirere andre og komme alle til gode. Derfor er der i budgetaftalen for 2011 bevilget penge til storbyhaver og såkaldt grønne partnerskaber i byen. Partnerskaberne går ud på, at lokale borgere går sammen med hinanden og kommunen for at få nye initiativer op at stå.
Formålet med puljemidlerne er at få byens borgere til at gå sammen lokalt og i fællesskab igangsætte initiativer med fokus på grønne mødesteder, haver og de nære grønne oplevelser med planter og natur, der kan være med til at fremme det lokale byliv, ved at være fælles om noget, der hvor man bor.

400.000 kr til små grønne succeser

Der er fokus på initiativer, hvor grupper/foreninger i fællesskab er i gang eller gerne vil etablere grønne mødesteder, haver o. lign.. Det er de nære grønne oplevelser med planter og natur, der kan være med til at fremme lokalt fællesskab og byliv, som er i centrum. Små grønne succeser, der inspirer, skaber glæde og liv i byen.
Der kan søges støtte til mindre, grønne initiativer, der:

  • Gør byen grønnere ved at skabe grønne mødesteder, haver og grønne oaser.
  • Får mennesker til at gøre noget sammen og fremmer lokale fællesskaber og lokalt byliv.
  • Får mennesker til at gøre noget selv og sammen til gavn for byen.
  • Er offentligt tilgængelige.

I den forbindelse er der afsat en pulje på 400.000 kr., som skal komme byens borgere til gode. Der kan søges om støtte til grønne initiativer, hvori der indgår frivilligt arbejde. Pengene uddeles i portioner på mellem 1.000 kr. og 50.000 kr. Der lægges vægt på, at de støttede projekter er forskellige og ligger fordelt over hele byen.

Ansøgningsfristen for at søge er den 31. maj 2011.
Du læse mere om hvordan du søger om puljemidler til lokale, grønne partnerskaber på Center for Park og Naturs hjemmesidehttp://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/GroennePartnerskaber.aspx


Skriv en kommentar