www.kk.dk Kontakt Udskriv Sitemap
Budgetønsker fra lokaludvalget
UDGIVET apr 2016 18

Københavns Kommunes budget for 2017 vedtages i løbet af efteråret 2016, men allerede i første halvår af 2016 er forvaltningerne og partierne i gang med at drøfte og forberede, hvilke besparelser og nye projekter, der skal tages med i budgetforhandlingerne. Lokaludvalget tager udgangspunkt i ønskerne til overførselssagen. 

Budgetforhandlingerne er juleaften inden for kommunalpolitik. Det er i disse forhandlinger, at lokaludvalget kan gøre sin indflydelse gældende og få sat Vesterbro-projekter på dagsordenen. De endelige ønsker vedtages på lokaludvalgets møde den 18. maj i Kulturanstalten.

I forbindelse med overførslen og omprioriteringen af uforbrugte midler fra 2015 har formandsskabet meldt følgende sager ind som prioriteter på Vesterbro.

 • Etablering af fodboldbaner på Otto Busses Vej
  Vesterbro er en bydel med meget få grønne og rekreative kvadratmeter/borger. Et stort område ligger mere eller mindre øde hen på godsbanearealet ved Otto Busses Vej. Lokaludvalget ønsker at området åbnes op, så det kan bruges rekreativt og i særlig grad så der kan etableres fodboldbaner
 • Skøjtebane i Enghaveparken
  For at styrke vesterbroernes mulighed for rekreativ udfoldelse på knappe udendørs arealer, ønsker Lokaludvalget at der etableres en kunstskøjtebane. En kunstskøjtebane i Enghaveparken kan desuden medvirke til at skabe liv, og dermed øge brugen af parken i vinterhalvåret.
 • Social vicevært ved Mariatjenesten
  En social vicevært skal tilknyttes tilbud for udsatte borgere på indre Vesterbro. Den sociale vicevært skal skabe relationer og dialog mellem såvel gruppen af østeuropæere som beboere, erhvervsdrivende og andre, som færdes i området. Hensigten med en social vicevært er, at den nuværende konfliktfyldte forhandling om byrummet kan imødegås gennem en dialogbaseret tilgang, så et rummeligt offentligt byrum for alle kan fastholdes.
 • Øget bemanding i Fisken
  Værestedet Fisken er et tilbud til unge mellem 13 og 19 år. Her kan brugerne bl.a. få støtte og redskaber til at navigere rundt i hverdagens udfordringer, deltage i aktiviteter fx madlavning samt komme med udenfor Vesterbros grænser og opleve nye steder i Danmark. Alle aktiviteter sigter mod øget inklusion og brobygning mellem brugere og det øvrige samfund. Der er ca. 3.500 besøg i Fisken per år. For mange unge har Fisken en vigtig funktion som et værested og er et alternativ til ophold på gaden. I dag er der tidspunkter, hvor Fisken simpelthen må lukke, da er ikke er bemanding. Meget drives ved hjælp af frivilllige, men det er nødvendigt med ansat og uddannet personale. Der ønskes midler til aflønning af en fuldtidspædagog; 400.000 kr./år.
 • Bedre cykelrute på Halmtorvet
  Hver dag er der rigtig mange københavnere generelt og vesterbroere specifikt, der cykler henover Halmtorvet. Imidlertid er cykelforholdene ikke særlig gode og Lokaludvalget ønsker at der afsættes midler til at øge cykelfremkommeligheden på Halmtorvet
 • Nødherberg for udenlandske hjemløse
  Hvert år oplever Vesterbro store problemer med udenlandske hjemløse, der henover vinteren ikke har noget sted at søge ly for vind og vejr om natten. De almindelige herberger må ikke modtage dem og derfor ønskes der afsat midler til et særligt tilbud for denne borgergruppe.

Skriv en kommentar